online site builder

Obchodné podmienky

 1. Kontaktné údaje predávajúceho
  Názov: HYDROGEL – SK s.r.o.
  Sídlo: Zátočná 225/7, Rajecké Teplice 013 13
  IČO: 48 256 072
  DIČ: 2120108540
  Zápis v OR: Okresný súd v Žiline, oddiel Sro, vl. č. 64156/L
  Telefón: +421 944 206 576; +421 903 567 724
  Email: info@hydrogel.sk
  Kontaktná adresa: HYDROGEL – SK s.r.o., Zátočná 225/7, Rajecké Teplice 013 13
 2. Informácie
  Informácie o tovare a cene uvádzanej predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov.

  Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené v objednávkovom formulári. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti na spôsobe platby.

  Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

  Potvrdenie obsahu zmluvy uzatvorenej v inej než písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne zjednaného obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

  Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.
 3. Doručovanie tovaru
  Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru neuvádza inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené „skladom“, predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

  Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenia a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

  Ak o to kupujúci požiada, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia, a akým spôsobom z nich môže kupujúci uplatniť práva.

  Cena a spôsob doručenia: Cena Hydrogelu a informácie o doprave
 4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy
  Ak kupujúci tovar neprevezme v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 0,5 €, maximálne však 12 €. Predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu pre prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutnej výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

  Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či prevedenia platby. Uvedená lehota je určená k tomu, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

  Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

  Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo predá v 14 dennej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre zjednodušenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu alebo číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

  Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku odpovedajúcej cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak predajca ponúka v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo predať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebovania či poškodenia. Náklady vrátenia tovaru nesie kupujúci.

  Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ju na vrátenú čiastku.
 5. Práva a povinnosti z chybného plnenia

  Akosť pri prevzatí

  Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnené očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo zjednanému účelu, nie je kompletný, neodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť neodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), jedná sa o chyby tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

  Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

  Zákonné práva z chýb

  U chyby, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

  Ak sa vyskytla odstrániteľná chyba po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

  Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie.
 6. Vybavenie reklamácie
  Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak učiní písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

  Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

  Ak kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

  Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota pre vybavenie reklamácie beží od predania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného k oprave. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

  Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia chyby, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

  Ak predávajúci odmietne odstrániť chybu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

  Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

  Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

  Pri oprávnenej reklamácii náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.
 7. Ochrana osobných údajov
  Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 122/2013 Z.z.) za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

  Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.
 8. Riešenie sporov
  Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia obecné súdy.

  Kupujúci sa môže obrátiť so žiadosťou o radu ohľadne svojich spotrebiteľských práv na dTest, o.p.s. cez www.dtest.sk/spotrebitelska-poradna alebo na telefónnom čísle 0696 851 965.

  Dozor nad dodržovaním povinností podľa zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk).

  Tieto obchodné podmienky sú účinné od 03. 09. 2015.
Adresa

HYDROGEL – SK s.r.o.
Zátočná 225/7
01313 Rajecké Teplice
IČ: 48256072
DIČ: 2120108540

Kontakt

info@hydrogel.sk 
Tel.: +421 944 206 576
(Ing. Jakub Kostolný)
Tel.: +421 903 567 724
(Ing. Matúš Hanzely)

Odkazy

Facebook